Årsmötesprotokoll år 2011

Protokoll från Kopparfors-Bergviks Kamratförenings årsmöte den 16 november 2012 på Vildmarksgalleriet i Ockelbo.

§ 1

 Till mötesordförande valdes Per Mellström.

§ 2

 Till mötessekreterare valdes Rune Dehlén.

§ 3

 Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lars Gunnarsson och Bo Eriksson.

§ 4

 Kallelse till årsmötet godkändes.

§ 5

 Dagordningen för årsmötet godkändes.

§ 6

 Föreningens verksamhetsberättelse för år 2011 föredrogs av ordf. Årsberättelsen godkändes och läggs till handlingarna. Bilaga 1.

 § 7

 Håkan Mellström redogjorde för stug- och hyresverksamheten under 2012. Rapporten godkändes och bifogas protokollet, bilaga 2.

§ 8

 Jan-Erik Hybinette redogjorde för 2011 års kassarapport. I rapporten längst ned anges driftsresultat, som definieras som Löpande intäkter – Löpande kostnader. Kassarapporten godkändes och bifogas protokollet, bilaga 3.

§ 9

 Jan-Erik Hybinette föredrog revisionsberättelsen för år 2011. Då inga anmärkningar finns föreslår revisorerna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. Revisionsberättelsen bifogas protokollet, bilaga 4.

 § 10

 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.

§ 11

 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall var oförändrad 100 kr. Antalet medlemmar i föreningen är idag 71.

§ 12

 Till nya medlemmar i föreningen invaldes Anders Norman, som arbetar på Stora Enso Bioenergi AB och Martin Schmalholz, som arbetar på Stora Enso Skog AB.

§ 13

 Val av styrelsemedlemmar på två år, 2012 –2013. På förslag omvalde årsmötet Per Mellström, Jan-Erik Hybinette och Kauko Hänninen.

§ 14

 Val av ordförande och kassör på ett år, år 2012.

På förslag omvaldes 620507-7156 Per Mellström till kamratföreningens ordförande.

På förslag omvaldes 391205-7316 Jan-Erik Hybinette till kamratföreningens kassör.

Enligt kamratföreningens stadgar är ordförande och kassör firmatecknare var för sig och tecknar föreningens PlusGirokonto 511458-2.

 § 15

 På förslag omvaldes omvaldes Anders Isaksson och Lennart Haga till styrelsesuppleanter för år 2012.

§ 16

 På förslag, efter avsägelser, valdes Bo Eriksson och Hans-Eric Finn till revisorer för år 2012. Som ersättare för år 2012 omvaldes Inge Linder.

§ 17

 På förslag omvaldes Lennart Haga, Lars Gunnarsson och Håkan Mellström(uthyrning) till stugfogdar på ett år.

 § 18

 På förslag omvaldes Lars Henningsson och Bo Eriksson till valberedning på ett år med Lars Henningsson som sammankallande.

§ 19

 På förslag beslutade årsmötet om oförändra ersättning till styrelse och funktionärer innebärande; ordf. 300:- kr/år, kassör 500:- kr/år och stugfogdar en fri stugvecka.

§ 20

 Avgift för stugor. Årsmötet gav stugfogdarna (Lennart Haga, Lars Gunnarsson och Håkan Mellström) fullmakt att sätta avgifter för uthyrning av stugorna under år 2013. Stugfogdarna fick också i uppdrag att till nästa årsmöte lista framtidsfrågor för kamratföreningen och om möjligt lägga fram förslag till åtgärder.

§ 21

 Hemsidan. Rune Dehlén redogjorde kort för tillkomsten av hemsidan och tror att det kommer att vara en inkörningsperiod innan den blir ett naturlig kontaktorgan för kamratföreningen.

 § 22

Nästa årsmöte förläggs till Rättvik. Lennart Haga, Bo Eriksson och Rune Dehlén, med Lennart som sammankallande, fick i uppdrag att genomföra årsmötet.

 § 23

Då inga övriga frågor fanns förklarade ordföranden årsmötet för avslutat.

Ockelbo 2012-11-16

/Rune Dehlén/ /Per Mellström/
Sekreterare Ordförande

Justeras:

/Lars Gunnarsson/ /Bo Eriksson/