Årsmötesprotokoll år 2010

Protokoll från Kopparfors-Bergviks Kamratförenings årsmöte den 18 november 2011 på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik.

§ 1

Till mötesordförande valdes Per Mellström.

§ 2

Till mötessekreterare valdes Rune Dehlén.

§ 3

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Haga och Holger Svensson.

§ 4

Kallelse till årsmötet godkändes.

§ 5

Dagordningen för årsmötet godkändes.

§ 6

Föreningens årsberättelse för år 2010 föredrogs av ordf. Årsberättelsen godkändes och läggs till handlingarna.

§ 7

Håkan Mellström redogjorde för stug- och hyresverksamheten under 2011. Rapporten godkändes och bifogas protokollet, bilaga 1.

I kassörens frånvaro redogjorde Håkan Mellström för 2010 års kassarapport. Rapporten godkändes och bifogas protokollet, bilaga 2.

§ 8

Lars Henningsson föredrog revisionsberättelsen för år 2010. Då inga anmärkningar finns föreslår revisorerna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet. Revisionsberättelsen bifogas protokollet, bilaga 3.

§ 9

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.

§ 10

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall var oförändrad 100 kr. Antalet medlemmar i föreningen är idag 71.

§ 11

Val av styrelsemedlemmar; På tur att avgå är Tore Lund och Stig Broberg. Ett år kvar har Per Mellström, Jan-Erik Hybinette och Kauko Hänninen.

På förslag omvaldes Tore Lund och Stig Broberg.

§ 12

På förslag omvaldes 620507-7156 Per Mellström till kamratföreningens ordförande på ett år.

På förslag omvaldes 391205-7316 Jan-Erik Hybinette till kamratföreningens kassör på ett år.

Enligt kamratföreningens stadgar är ordförande och kassör firmatecknare var för sig och tecknar föreningens PlusGirokonto 511458-2.

§ 13

På förslag omvaldes omvaldes Anders Isaksson och Lennart Haga till styrelsesuppleanter på ett år.

§ 14

På förslag omvaldes Lars Henningsson och Bengt Persson som revisorer på ett år med Inge Linder som suppleant.

§ 15

På förslag omvaldes Lennart Haga, Lars Gunnarsson och Håkan Mellström till stugfogdar på ett år.

§ 16

På förslag omvaldes Lars Henningsson och Bo Eriksson till valberedning på ett år med Lars Henningsson som sammankallande.

§ 17

På förslag beslutade årsmötet om oförändra ersättning till styrelse och funktionärer innebärande; ordf. 300:- kr/år, kassör 500:- kr/år och stugfogdar en fri stugvecka.

§ 18

Vi föregående årsmöte tillsattes en arbetsgrupp bestående av Håkan Mellström, Jan Larsson, Lennart Haga och Lars Gunnarsson med uppgift att utreda frågor om vatten-avlopp, avstyck-ning, försäljning och framtidsfrågor.

Håkan Mellström redogjorde för gruppens arbete, som redovisas i bilaga 4 och bilaga 5.

Årsmötet gav ett uppskattande godkännande av gruppens arbete och gav gruppen i fullmakt att till styrelsen upprätta förslag till nödvändiga avtal för åtgärdernas genomförande med en restriktion att tomternas försäljningspris inte får understiga 400 000 kr.

Årsmötet beslutade att utvidga gruppens arbete till nästa stämma komma med förslag till förbättring av den inre och yttre miljön vid stugorna och inte minst åtgärder för att minska uppvärmningskostnaderna i alla stugor.

§ 19

Håkan Mellström meddelade att det snart är dags att anmäla sitt intresse för stugorna under

år 2012. Blankett med förutsättningar och oförändrade priser redovisas i bilaga 6.

§ 20

Årsmötet beslutade att nästa ordinarie årsmöte kommer att hållas under september månad 2012 inom Ockelbo distrikt.

§ 21

Rune Dehlén och Håkan Mellström tog på sig uppgiften att till nästa årsmöte undersöka om föreningen kan skaffa sig en enklare hemsida för information och bokningsuppföljning av stugorna

§ 22

Under år 2010 avled Rune Selemark. Han var en av förgrundsgestalterna vid förenings bildande och pådrivande för dess fortbestånd. Årsmötet hedrade hans minne med en tyst minut.

§ 23

Då inga övriga frågor fanns förklarade ordföranden årsmötet för avslutat.

Rättvik 2011-11-18

Sekreterare Ordförande Justeras:

 

/Rune Dehlén/ /Per Mellström/ /Lennart Haga/ /Holger Svensson/