Årsmötesprotokoll år 2012

Årsmöte mm.

 

Kamratföreningens årsmöte var i år förlagt till Solarvet söder om Sågmyra och norr om Rexbo, Dalarna. Nitton deltagare hade letat sig dit.

Konstnären Lennart Sand och hans fru Marianne tog emot oss vid den nyinköpta fastigheten (ett gammalt bondhemman) som han renoverar och bygger om. Han har gjort ett galleri av lagårdsbyggnaden, där vi serverades fläderdricka på den nybyggda altanen. Efter lite mingel åt vi lunch i galleriet, inkokt lax som smakade bra.

Efter lunchen berättade Lennart S. om sina utställningar i Sverige och Amerika (USA). Han visade bilder på konstverk som finns representerade i en massa konstböcker både svenska och utrikiska. En del av dem hade han skrivit själv och en del hade han medverkat i och andra hade han skrivit med någon kollega.

Han berättade om ett möte med snöleopard som han mötte vid en resa i Asien. Ett konstverk blev resultatet av resan, en snöleopard som fanns i galleriet.

 

Därefter kom han in på hur en bild skall vara uppbyggd med hjälp av ”gyllene snittet” för att bäst fånga betraktarens öga och intresse. Han lärde oss också åt vilket håll motivet oftast rör sig när det är på väg ut ur en bild. Även hur man målar referenser för att fånga djupet i en bild. T.ex en trädallé där träden längst fram är stora och avtar i tjocklek och längd ju längre bort man kommer samtidigt blir vägen smalare och smalare. Allt mycket intressant och lärorikt genom att han samtidigt demonstrerade på egna konstverk.

 

 

Protokoll fört vid Kopparfors och Bergviks kamratförening 2013 05 24.

 

Närvarande: Curt Nordin, Lars Henningsson, Per Mellström, Håkan Mellström, Kauko Hänninen, Jan-Erik Hybinette, Pekka Untinen, Johan Bjernulf, Holger Svensson, Lennart Haga, Lars Gunnarsson och Rune Delén.

Damerna gick en promenad: Beatrice Nordin, Birgitta Henningsson, Barbro Persson, Berit Mellström, Marie Bjernulf, Anita Gunnarsson och Inger Dehlén.

 

Ordförande Per Mellström hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

1.              Val av ordförande för mötet.

                 Till mötesordförande valdes Per Mellström.

 

2.              Val av sekreterare för mötet.

                 Till sekreterare för mötet valdes Lars Henningsson.

 

3.              Val av justeringsmän

                 Till att justera dagens protokoll valdes Kauko Hänninen och Curt Nordin.

 

4.              Godkännande av kallelse.

                 Per redogjorde för hur och när kallelse utgått till samtliga medlemmar. Mötet

                 beslutade godkänna kallelsen.

 

5.              Godkännande av dagordning.

                 Dagordningen gicks igenom och därefter godkändes densamma.

 

6.              Verksamhetsberättelsen, se bilaga 1.

                 Per läste den. Mötet godkände den med rättelse av antalet medlemmar. Från 71

                 till 74 medlemmar enl. kassören.

 

7.              Stugfogdens och hyresansvarigs rapporter, se bilaga 2.

                 Rapporterna gicks igenom och lades till handlingarna.

 

8.              Kassarapport 2012, se bilaga 3.

                 Kassören gick igenom kassarapporten och mötet godkände densamma.

 

9.              Revisionsrapporten.

                 Kassören läste igenom revisionsberättelsen.

 

10.            Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2012.

                 Revisorerna hade föreslagit ansvarsfrihet för det gångna året.

                 Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade år 2012.

 

11.             Antal medlemmar.

                 Vid årsskiftet fanns 74 medlemmar.

 

12.            Medlemsavgifter.

                 Mötet beslutade om oförändrad årsavgift. 100 kr.

 

VAL

13.            Av styrelsemedlemmar.

                 På tur att avgå. Tore Lund och Stig Broberg. Då ingen avsagt sig omvaldes de två, för en tid av två år.

 

14.            Ordförande och kassör på ett år.

                 Omvaldes Per Mellström som ordförande och Jan-Erik Hybinette som kassör.

                 Beslutades också att ordförande och kassör skall stå som firmatecknare var för sig.

 

15.            Styrelsesuppleanter ett år.

                 Omvaldes Anders Isaksson och Lennart Haga.

 

16.            Revisorer och suppleant.

                 Till revisorer omvaldes Bo Eriksson och Hans-Erik Finn. Till suppleant nyvaldes Johan Bjernulf.

 

17.            Stugfogdar ett år.

                 Omvaldes Lennart Haga och Lars Gunnarsson och Håkan Mellström (uth.)

 

18.            Valberedning.

                 Omvaldes Lars Henningsson sammankallande och Bo Eriksson.

 

19.            Beslut om arvoden.

                 Beslutades om oförändrade arvoden. Dvs. ordförande 300 kr, kassör 500 kr och 

                 stugfogdarna en frivecka i stugorna.

 

20.            Stugorna: vatten, avlopp, ev avstyckning-försäljning mm.

                 En lång diskussion om framtiden för våra stugor Stora Ensos spariver  och ev. problem framöver.

 

21.            Hemsidan.

                 Rune Dehlén har gjort en hemsida för kamratföreningen. Där kan man läsa ”om oss” men även se och kolla på stugorna.
Alla rekommenderas gå in
och titta, lägga den som favorit och även tipsa vänner och bekanta.

 

22.            Nästa årsmöte.

                 Konstaterades att det då är ”östra kantens” tur att arrangera årsmötet.

 

23.            Övriga frågor.

                 A/ Per hade hälsningar från vår gamle kamrat Göran Friberg!

                 B/ Johan B. påtalade att styrelsen kan kalla till extra årsmöte om SE:s  besparingsiver drabbar oss.

                 C/  Lennart H. tog upp frågan hur minska elkostnaderna”. Kan kräva insatser.

                       Frågan hänsköts till styrelse och stugfogdar.

 

24.            Avslutning.

                 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade 2013 års årsmöte.

 

 

Lars Henningsson

sekreterare

 

Justeras:

                      Kauko Hänninen                    Curt Nordin