Author Archive

Info. från styrelsen

Written by admin on . Posted in Från styrelsen

Information om Kopparfors-Bergviks Kamratförening

Från  Kopparforstiden lever en kamratförening som bildades 1958. Medlemmarna kom från skogstjänstemännen inom företaget.

Då Stora kom in och förvaltningar slogs samman ändrades namnet till Kopparfors- Bergviks Kamratförening. och omfattade skogsanställda inom gamla Kopparfors- och Bergviksområdena.

Föreningens ändamål är att samla tjänstemän inom Stora Ensos område i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen (det ursprungliga Kopparfors-Bergviksområdet)och verka för:

* Gott kamratskap och sammanhållning mellan medlemmarna.
* Vidtaga åtgärder som är till nytta för medlemmarna och företaget.
* Befrämja samarbete med företaget.
* Hålla god kontakt med pensionärer och aktiva inom föreningen.

 

Föreningen äger en stuga och arrenderar två stugor i Lövåsfjällen som uthyres året runt till i första hand föreningens medlemmar. Tider som inte är upptagna av medlemmar hyrs ut till övriga som är intresserade och då till ett högre pris än medlemmarna betalar.

 Under detsenaste året har vi avstyckat två tomter vid kamratföreningens stuga som vi sålt och därigenom fått pengar till att ansluta kommunalt vatten och avlopp till kamratföreningsstugan.  Vi har även förbättrat infarten till stugan och grusat upp parkeringar vid alla stugor. Nymålning av kamratföreningens stuga och bastun och vedboden är också på gång.

Styrelsen består f.n. av Per Mellström ordf, Jan-Erik Hybinette kassör, Stig Broberg, Kauko Hänninen och Tore Lundh. Stugkommitte är Håkan Mellström, Lennart Haga och Lars Gunnarsson.

 

 

 

Hej, välkommen till vår hemsida!

Written by admin on . Posted in Förstasidan

Kopparfors-Bergviks Kamratförening har nu sjösatt en egen hemsida.

Syftet är att det skall bli enklare för både medlemmar och stugvärdar att ha kontroll på bokningsläget för stugorna i Lövåsen. Bokning på nätet blir också möjlig genom en hemsida.

På köpet får styrelsen möjlighet att sprida information. Vi hoppas att sidan kan utvecklas utifrån det fina koncept som Rune Dehlén varit med och skapat.

Hör gärna av er med idéer till styrelsen.

 

Årsmötesprotokoll 2011

Written by admin on . Posted in Årsmötesprotokoll

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011

Protokoll från Kopparfors-Bergviks Kamratförenings årsmöte den 18 november 2011 på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik.

§ 1

Till mötesordförande valdes Per Mellström.

 

§ 2

Till mötessekreterare valdes Rune Dehlén.

 

§ 3

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Haga och Holger Svensson.

 

§ 4

Kallelse till årsmötet godkändes.

 

§ 5

 

Dagordningen för årsmötet godkändes.

 

§ 6

 

Föreningens årsberättelse för år 2010 föredrogs av ordf. Årsberättelsen godkändes och läggs till handlingarna.

 

§ 7

Håkan Mellström rodogjorde för stug- och hyresverksamheten under 2011. Rapporten godkändes och bifogas protokollet, bilaga 1.

 

I kassörens frånvaro redogjorde Håkan Mellström för 2010 års kassarapport. Rapporten godkändes och bifogas protokollet, bilaga 2.

 

§ 8

Lars Henningsson föredrog revisionsberättelsen för år 2010. Då inga anmärkningar finns föreslår revisorerna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet. Revisionsberättelsen bifogas protokollet, bilaga 3.

 

§ 9

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.

 

§ 10

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall var oförändrad 100 kr. Antalet medlemmar i föreningen är idag 71.

 

§ 11

Val av styrelsemedlemmar; På tur att avgå är Tore Lund och Stig Broberg. Ett år kvar har   Per Mellström, Jan-Erik Hybinette och Kauko Hänninen.

På förslag omvaldes Tore Lund och Stig Broberg.

 

§ 12

På förslag omvaldes 620507-7156 Per Mellström till kamratföreningens ordförande på ett år.

På förslag omvaldes 391205-7316 Jan-Erik Hybinette  till kamratföreningens kassör på ett år.

Enligt kamratföreningens stadgar är ordförande och kassör firmatecknare var för sig och tecknar föreningens PlusGirokonto 511458-2.

§ 13

På förslag omvaldes omvaldes Anders Isaksson och Lennart Haga till styrelsesuppleanter på ett år.

 

§ 14

På förslag omvaldes Lars Henningsson och Bengt Persson som revisorer på ett år med Inge Linder som suppleant.

 

§ 15

På förslag omvaldes Lennart Haga, Lars Gunnarsson och Håkan Mellström till stugfogdar på ett år.

 

§ 16

På förslag omvaldes Lars Henningsson och Bo Eriksson till valberedning på ett år med Lars Henningsson som sammankallande.

 

§ 17

På förslag beslutade årsmötet om oförändra ersättning till styrelse och funktionärer innebärande; ordf. 300:- kr/år, kassör 500:- kr/år och stugfogdar en fri vecka.

 

§ 18

Vi föregående årsmöte tillsattes en arbetsgrupp bestående av Håkan Mellström, Jan Larsson, Lennart Haga och Lars Gunnarsson med uppgift att utreda frågor om vatten-avlopp, avstyck-ning, försäljning och framtidsfrågor.

 

Håkan Mellström redogjorde för gruppens arbete, som redovisas i bilaga 4 och bilaga 5.

Årsmötet gav ett uppskattande godkännande av gruppens arbete och gav gruppen i fullmakt att till styrelsen upprätta nödvändiga avtal för åtgärdernas genomförande med en restriktion att tomternas försäljningspris inte får understiga 400 000 kr.

 

Årsmötet beslutade att utvidga gruppens arbete till nästa stämma komma med förslag till förbättring av den inre och yttre miljön vid stugorna och inte minst åtgärder för att minska uppvärmningskostnadera i alla stugor.

 

§ 19

Håkan Mellström meddelade att det snart är dags att anmäla sitt intresse för stugorna under

år 2012. Blankett med förutsättningar och oförändrade priser redovisas i bilaga 6.

 

§ 20

Årsmötet beslutade att nästa ordinarie årsmöte kommer att hållas under september månad 2012 inom Ockelbo distrikt.

 

§ 21

Rune Dehlén och Håkan Mellström tog på sig uppgiften att till nästa årsmöte undersöka om föreningen kan skaffa sig en enklare hemsida för information och bokningsuppföljning av stugorna

§ 22

Den xx xxxx avled Rune Selemark. Han var en av förgrundsgestalterna vid förenings bildande och pådrivande för dess fortbestånd. Stämman hedrade han minne med en tyst minut.

 

§ 23

Då inga övriga frågor fanns förklarade ordföranden årsmötet för avslutat. 

 

Rättvik 2011-11-18 

 

Sekreterare                    Ordförande                        Justeras:

/Rune Dehlén/               /Per Mellström/                            /Lennart Haga/          /Holger Svensson/

 

————————————————————————————

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2010

Protokoll från Kopparfors-Bergviks Kamratförenings årsmöte den 18 november 2011 på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik.

§ 1

Till mötesordförande valdes Per Mellström.

 

§ 2

Till mötessekreterare valdes Rune Dehlén.

 

§ 3

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Haga och Holger Svensson.

 

§ 4

Kallelse till årsmötet godkändes.

 

§ 5

 

Dagordningen för årsmötet godkändes.

 

§ 6

 

Föreningens årsberättelse för år 2010 föredrogs av ordf. Årsberättelsen godkändes och läggs till handlingarna.

 

§ 7

Håkan Mellström rodogjorde för stug- och hyresverksamheten under 2011. Rapporten godkändes och bifogas protokollet, bilaga 1.

 

I kassörens frånvaro redogjorde Håkan Mellström för 2010 års kassarapport. Rapporten godkändes och bifogas protokollet, bilaga 2.

 

§ 8

Lars Henningsson föredrog revisionsberättelsen för år 2010. Då inga anmärkningar finns föreslår revisorerna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet. Revisionsberättelsen bifogas protokollet, bilaga 3.

 

§ 9

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.

 

§ 10

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall var oförändrad 100 kr. Antalet medlemmar i föreningen är idag 71.

 

§ 11

Val av styrelsemedlemmar; På tur att avgå är Tore Lund och Stig Broberg. Ett år kvar har   Per Mellström, Jan-Erik Hybinette och Kauko Hänninen.

På förslag omvaldes Tore Lund och Stig Broberg.

 

§ 12

På förslag omvaldes 620507-7156 Per Mellström till kamratföreningens ordförande på ett år.

På förslag omvaldes 391205-7316 Jan-Erik Hybinette  till kamratföreningens kassör på ett år.

Enligt kamratföreningens stadgar är ordförande och kassör firmatecknare var för sig och tecknar föreningens PlusGirokonto 511458-2.

§ 13

På förslag omvaldes omvaldes Anders Isaksson och Lennart Haga till styrelsesuppleanter på ett år.

 

§ 14

På förslag omvaldes Lars Henningsson och Bengt Persson som revisorer på ett år med Inge Linder som suppleant.

 

§ 15

På förslag omvaldes Lennart Haga, Lars Gunnarsson och Håkan Mellström till stugfogdar på ett år.

 

§ 16

På förslag omvaldes Lars Henningsson och Bo Eriksson till valberedning på ett år med Lars Henningsson som sammankallande.

 

§ 17

På förslag beslutade årsmötet om oförändra ersättning till styrelse och funktionärer innebärande; ordf. 300:- kr/år, kassör 500:- kr/år och stugfogdar en fri vecka.

 

§ 18

Vi föregående årsmöte tillsattes en arbetsgrupp bestående av Håkan Mellström, Jan Larsson, Lennart Haga och Lars Gunnarsson med uppgift att utreda frågor om vatten-avlopp, avstyck-ning, försäljning och framtidsfrågor.

 

Håkan Mellström redogjorde för gruppens arbete, som redovisas i bilaga 4 och bilaga 5.

Årsmötet gav ett uppskattande godkännande av gruppens arbete och gav gruppen i fullmakt att till styrelsen upprätta nödvändiga avtal för åtgärdernas genomförande med en restriktion att tomternas försäljningspris inte får understiga 400 000 kr.

 

Årsmötet beslutade att utvidga gruppens arbete till nästa stämma komma med förslag till förbättring av den inre och yttre miljön vid stugorna och inte minst åtgärder för att minska uppvärmningskostnadera i alla stugor.

 

§ 19

Håkan Mellström meddelade att det snart är dags att anmäla sitt intresse för stugorna under

år 2012. Blankett med förutsättningar och oförändrade priser redovisas i bilaga 6.

 

§ 20

Årsmötet beslutade att nästa ordinarie årsmöte kommer att hållas under september månad 2012 inom Ockelbo distrikt.

 

§ 21

Rune Dehlén och Håkan Mellström tog på sig uppgiften att till nästa årsmöte undersöka om föreningen kan skaffa sig en enklare hemsida för information och bokningsuppföljning av stugorna

§ 22

Den xx xxxx avled Rune Selemark. Han var en av förgrundsgestalterna vid förenings bildande och pådrivande för dess fortbestånd. Stämman hedrade han minne med en tyst minut.

 

§ 23

Då inga övriga frågor fanns förklarade ordföranden årsmötet för avslutat. 

 

Rättvik 2011-11-18  

 

Sekreterare                    Ordförande                        Justeras:

/Rune Dehlén/               /Per Mellström/                            /Lennart Haga/          /Holger Svensson/

Protokoll från Kopparfors-Bergviks Kamratförenings årsmöte den 18 november 2011 på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik.

§ 1

Till mötesordförande valdes Per Mellström.

 

§ 2

Till mötessekreterare valdes Rune Dehlén.

 

§ 3

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Lennart Haga och Holger Svensson.

 

§ 4

Kallelse till årsmötet godkändes.

 

§ 5

 

Dagordningen för årsmötet godkändes.

 

§ 6

 

Föreningens årsberättelse för år 2010 föredrogs av ordf. Årsberättelsen godkändes och läggs till handlingarna.

 

§ 7

Håkan Mellström rodogjorde för stug- och hyresverksamheten under 2011. Rapporten godkändes och bifogas protokollet, bilaga 1.

 

I kassörens frånvaro redogjorde Håkan Mellström för 2010 års kassarapport. Rapporten godkändes och bifogas protokollet, bilaga 2.

 

§ 8

Lars Henningsson föredrog revisionsberättelsen för år 2010. Då inga anmärkningar finns föreslår revisorerna att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet. Revisionsberättelsen bifogas protokollet, bilaga 3.

 

§ 9

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.

 

§ 10

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall var oförändrad 100 kr. Antalet medlemmar i föreningen är idag 71.

 

§ 11

Val av styrelsemedlemmar; På tur att avgå är Tore Lund och Stig Broberg. Ett år kvar har   Per Mellström, Jan-Erik Hybinette och Kauko Hänninen.

På förslag omvaldes Tore Lund och Stig Broberg.

 

§ 12

På förslag omvaldes 620507-7156 Per Mellström till kamratföreningens ordförande på ett år.

På förslag omvaldes 391205-7316 Jan-Erik Hybinette  till kamratföreningens kassör på ett år.

Enligt kamratföreningens stadgar är ordförande och kassör firmatecknare var för sig och tecknar föreningens PlusGirokonto 511458-2.

§ 13

På förslag omvaldes omvaldes Anders Isaksson och Lennart Haga till styrelsesuppleanter på ett år.

 

§ 14

På förslag omvaldes Lars Henningsson och Bengt Persson som revisorer på ett år med Inge Linder som suppleant.

 

§ 15

På förslag omvaldes Lennart Haga, Lars Gunnarsson och Håkan Mellström till stugfogdar på ett år.

 

§ 16

På förslag omvaldes Lars Henningsson och Bo Eriksson till valberedning på ett år med Lars Henningsson som sammankallande.

 

§ 17

På förslag beslutade årsmötet om oförändra ersättning till styrelse och funktionärer innebärande; ordf. 300:- kr/år, kassör 500:- kr/år och stugfogdar en fri vecka.

 

§ 18

Vi föregående årsmöte tillsattes en arbetsgrupp bestående av Håkan Mellström, Jan Larsson, Lennart Haga och Lars Gunnarsson med uppgift att utreda frågor om vatten-avlopp, avstyck-ning, försäljning och framtidsfrågor.

 

Håkan Mellström redogjorde för gruppens arbete, som redovisas i bilaga 4 och bilaga 5.

Årsmötet gav ett uppskattande godkännande av gruppens arbete och gav gruppen i fullmakt att till styrelsen upprätta nödvändiga avtal för åtgärdernas genomförande med en restriktion att tomternas försäljningspris inte får understiga 400 000 kr.

 

Årsmötet beslutade att utvidga gruppens arbete till nästa stämma komma med förslag till förbättring av den inre och yttre miljön vid stugorna och inte minst åtgärder för att minska uppvärmningskostnadera i alla stugor.

 

§ 19

Håkan Mellström meddelade att det snart är dags att anmäla sitt intresse för stugorna under

år 2012. Blankett med förutsättningar och oförändrade priser redovisas i bilaga 6.

 

§ 20

Årsmötet beslutade att nästa ordinarie årsmöte kommer att hållas under september månad 2012 inom Ockelbo distrikt.

 

§ 21

Rune Dehlén och Håkan Mellström tog på sig uppgiften att till nästa årsmöte undersöka om föreningen kan skaffa sig en enklare hemsida för information och bokningsuppföljning av stugorna

§ 22

Den xx xxxx avled Rune Selemark. Han var en av förgrundsgestalterna vid förenings bildande och pådrivande för dess fortbestånd. Stämman hedrade han minne med en tyst minut.

 

§ 23

Då inga övriga frågor fanns förklarade ordföranden årsmötet för avslutat. 

 

Rättvik 2011-11-18  

 

Sekreterare                    Ordförande                        Justeras:

/Rune Dehlén/               /Per Mellström/                            /Lennart Haga/          /Holger Svensson/